# #

RTX 2080Ti

0.8元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:12核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G

RTX 2080Ti

16.00元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:12核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 2080Ti

480元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:12核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 3080

0.8元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:8核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G

RTX 3080

16.00元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:8核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 3080

500元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:8核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 3090

1.5元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G

RTX 3090

30.00元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 3090

750元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 4090

2.3元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G

RTX 4090

46.00元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 4090

1380元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A10

3.00元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G

A10

60.00元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A10

1716元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A100-PCIE-40GB

3.30元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G

A100-PCIE-40GB

66.00元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A100-PCIE-40GB

1716元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A100-SXM4-80GB

8.8元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G

A100-SXM4-80GB

170.6元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A100-SXM4-80GB

4000元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 2080Ti

0.88元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:12核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
热门套餐 # #

RTX 2080Ti

17.60元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:12核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 2080Ti

545元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:12核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 3080

0.88元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:8核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 3080

17.60元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:8核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
热门套餐 # #

RTX 3080

568元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:8核(英7302)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 3090

1.7元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 3090

34.00元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
热门套餐 # #

RTX 3090

852元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 4090

2.61元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

RTX 4090

52.20元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
热门套餐 # #

RTX 4090

1568元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A10

3.42元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A10

68.40元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
热门套餐 # #

A10

1950元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A100-PCIE-40GB

3.75元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A100-PCIE-40GB

75.00元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
热门套餐 # #

A100-PCIE-40GB

1950元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A100-SXM4-80GB

10.00元/小时

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
# #

A100-SXM4-80GB

200元/天

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
热门套餐 # #

A100-SXM4-80GB

4545元/月

会员尊享8.8折
 • CPU:15核(英7542)
 • 内存:48G
 • 系统盘:50G + 数据盘:200G
算力云